Algemene voorwaarden

Door het boeken van een opdracht bent u automatisch akkoord gegaan met de Algemene Voorwaarden.

1. Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Juliantien en de opdrachtgever en ook op alle aanbiedingen en overeenkomsten.
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door de opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend wanneer en voor zover deze door Juliantien uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Auteursrecht

 1. Elke overeenkomst houdt ook de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van Juliantien, tenzij anders overeengekomen.
 2. Het auteursrecht en ook andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berust bij Juliantien.
 3. Tenzij anders overeengekomen kan Juliantien de werken gebruiken voor eigen promotionele doeleinden, waaronder bijvoorbeeld haar website, blog, portfolio, op social media, in drukwerk, voor deelname aan wedstrijden en voor publicaties door derden op websites, (online) tijdschriften en in kranten.
 4. De opdrachtgever krijgt van Juliantien een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd. Met deze licentie mag Bruidspaar de werken verveelvoudigen voor eigen gebruik en openbaar maken in huiselijke kring en op eigen social media-kanalen. Bruidspaar mag deze foto’s uitdrukkelijk op geen enkele wijze commercieel of bedrijfsmatig gebruiken zonder toestemming van Juliantien.
 5. Het op enige wijze bewerken van foto’s is uitdrukkelijk niet toegestaan. Hieronder valt in ieder geval, maar niet uitsluitend, het bijsnijden van de foto’s en/of het plaatsen van filters over de foto’s.
 6. Bij publicatie van de foto’s dient te allen tijde een naamsvermelding gedaan te worden, door Juliantien Schipper, dan wel Juliantien Fotografie te vermelden of in ieder geval de URL van de website van Juliantien Fotografie bij de foto’s te vermelden.
 7. Deze licentie voorziet uitdrukkelijk niet in commercieel gebruik van de foto’s.
 8. Indien naamsvermelding van Juliantien Fotografie bij publicatie achterwege blijft, is Juliantien te allen tijde gerechtigd de publicerende partij daarop aan te spreken en eventuele schade op deze partij te verhalen.
 9. De opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd om sub licenties te verlenen aan andere derden dan vermeld in lid 8 van dit artikel. Ook mag Bruidspaar niet zijn eigen licentie overdragen.
 10. De opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Juliantien, zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet, in acht te nemen.
 11. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

3. Aanbod

 1. Juliantien stuurt per e-mail op aanvraag een aanbod door middel van een offerte/opdracht bevestiging.
 2. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod zijn geldigheid 14 dagen na de datum waarop Juliantien het aanbod deed.
 3. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door bijvoorbeeld (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Juliantien zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

4. Aanvaarding van opdracht

 1. De opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden door het ondertekenen van offerte/ opdracht bevestiging.
 2. Juliantien behoudt het recht voor om een opdracht te weigeren wanneer na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die het voor Juliantien onaanvaardbaar maakt om de opdracht uit te voeren.
 3. Na aanvaarding kan de overeenkomst alleen met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Juliantien kan in dat geval de voor de overeenkomst verschuldigde vergoeding aanpassen.

5. Uitvoering van opdracht

 1. Juliantien zal de opdracht in haar eigen stijl en naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Wanneer Juliantien door (onvoorziene) omstandigheden niet in staat is zelf deze opdracht uit te voeren, zal Juliantien zich inspannen om een vervangende fotograaf met een vergelijkbare stijl en kwaliteit in te zetten. Deze vervangende fotograaf zal conform de afspraken tussen de opdrachtgever en Juliantien werken.
 3. Juliantien spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de uitvoering van de opdracht.
 4. De opdrachtgever zal, waar mogelijk in overleg met Juliantien, voor een geschikte locatie zorgen waar gefotografeerd mag worden. Wanneer er voor het fotograferen op de door de opdrachtgever gewenste locatie speciale toestemming of een vergoeding vereist is, komen deze voor rekening van de opdrachtgever. de opdrachtgever neemt zelf contact op met desbetreffende locatie om de locatie te boeken. Wanneer de opdrachtgever een fotoreportage in de buitenlucht wenst, maar de weersomstandigheden dit niet toelaten, zal de opdrachtgever zelf voor een geschikte vervangende (binnen)locatie moeten zorgen.

6. Levering

 1. De opdrachtgever en Juliantien komen levertijden overeen. Juliantien hanteert hierbij, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
 2. Juliantien maakt, ten behoeve van een album, naar eigen kennis en inzicht een selectie foto’s. Bruidspaar heeft op deze selectie geen invloed. Juliantien zal deze foto’s nabewerken. De foto’s worden, tenzij anders overeengekomen, deels geleverd in kleur en deels in zwart-wit.
 3. Nabewerking gebeurt in de stijl en naar eigen kennis en inzicht van Juliantien. Onder nabewerking valt uitdrukkelijk niet het verwijderen en/of toevoegen van (storende) elementen in de foto’s.
 4. Juliantien levert enkel nabewerkte fotobestanden, en levert nimmer onbewerkte bestanden of RAW bestanden van de foto’s. Daarnaast is het niet mogelijk om alle gemaakte foto’s te ontvangen.
 5. Tenzij anders overeengekomen worden alle foto’s door Juliantien, binnen 2 weken na de uitvoerdatum in hoge resolutie digitaal geleverd via een downloadlink. Indien er een langere levertijd is, zal Juliantien hier tijdig melding van maken.

7. Vergoeding

 1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de Juliantien gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent Juliantien een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
 2. In geval van een opdracht waarvoor Juliantien verblijfkosten maakt, zal Juliantien deze kosten vooraf aanduiden in de offerte.
 3. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is Juliantien gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.
 4. Als aannemelijk is dat Juliantien hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal Juliantien dit doorberekenen aan de opdrachtgever.
 5. Alle door Juliantien genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

8. Betalingsvoorwaarden

 1. Juliantien zal aan de opdrachtgever voor de overeengekomen bedragen een  (elektronische) factuur sturen, tenzij anders overeengekomen.
 2. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
 3. Indien de opdrachtgever niet op tijd betaalt, zal de opdrachtgever een betalingsherinnering krijgen om alsnog binnen 14 dagen de factuur te voldoen. Deze betalingsherinnering zal tevens te gelden hebben als ingebrekestelling. Indien de opdrachtgever ook binnen deze termijn de factuur niet voldoet, zullen wettelijke rente en incassokosten gerekend worden vanaf de vervaldatum op de betalingsherinnering.

9. Aansprakelijkheid

 1. Juliantien is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Juliantien of diens vertegenwoordigers.
 2. Juliantien is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Juliantien geleverd zijn. Ook is 
Juliantien niet aansprakelijk voor het ontbreken van foto’s.
 3. Juliantien is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die Juliantien aan de opdrachtgever geleverd heeft. De opdrachtgever moet zelf voor een back-up van geleverde fotobestanden zorgen.
 4. Alle gebeurtenissen die niet aan overmacht of schuld van Juliantien zijn te wijten en tot gevolg hebben dat de opdracht niet, althans niet volledig, kan worden vastgelegd, zijn voor eigen rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever blijft het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd.

10. Klachten

 1. Klachten over producten en/of bezwaren tegen een factuur dienen zo spoedig mogelijk nadat de klachten tot stand zijn gekomen per e-mail te worden ingediend.
 2. Klachten over werkzaamheden dienen op de dag zelf gemeld te worden, zodat 
Juliantien waar mogelijk zijn werkzaamheden kan aanpassen.
 3. Bij Juliantien ingediende klachten zullen binnen 14 dagen in behandeling worden genomen waarbij Juliantien zich zal inzetten de best mogelijke oplossing met Bruidspaar te bereiken.
 4. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

 

11. Cadeaubonnen

 1. De cadeaubonnen hebben een geldigheid van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon. De cadeaubon is inwisselbaar als betaling heeft plaatsgevonden. Cadeaubonnen worden niet voor geld ingewisseld.

 

12. Privacy (AVG)

 1. Juliantien zal persoonsgegevens (naam, mail,  telefoonnummer en aderessen) van opdrachtgever niet aanwenden voor een ander doel dan waarvoor deze zijn verkregen.
 2. Ten behoeve van publicatie van de foto’s op de eigen website van Juliantien, zal Juliantien enkel de voornaam of voornamen van Bruidspaar(s), maar nimmer de achternamen publiceren, tenzij anders overeengekomen.
 3. Juliantien zal, met uitsluiting van hetgeen geregeld in lid 1 en 2, de persoonsgegevens van Bruidspaar niet delen met derden of openbaar maken, tenzij Bruidspaar deze zelf openbaar maakt op de website of social media-accounts van Juliantien of wanneer Bruidspaar aan Juliantien hiervoor toestemming heeft gegeven.
 4. Persoonsgegevens worden beveiligd opgeslagen onder privé accounts met wachtwoord van Juliantien bij Google en Moneybird.
 5. Persoonsgegevens worden niet langer dan 7 jaar bewaard bij Juliantien Fotografie voor de belastingdienst (wettelijk verplicht).
 6. Juliantien Fotografie gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Dit is alleen zichtbaar voor Juliantien.

 

 

Menu